Algemene Ledenvergadering 3 juli 2022

20-06-2022

Op 3 juli tussen 12.00 en 14.00 uur wordt er een algemene ledenvergadering gehouden in de kantine van het verenigingsgebouw.

De voorlopige agendapunten:

 1. Opening en vaststellen aantal aanwezigen
 2. Meedelen van binnengekomen stukken
 3. Notulen laatstgehouden ledenvergadering
 4. Jaarverslag van het bestuur
 5. Bevindingen kascontrole commissie
 6. Financieel jaarverslag
 7. Vaststellen begroting
 8. Vooraf ingebrachte vragen en voorstellen van leden
 9. Stemmen huishoudelijke reglementen
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting

Hieronder kan je ten behoeve van de vergadering het concept huishoudelijk reglement en het machtigingsformulier downloaden.

Het financieel jaarverslag krijgen de leden op een later tijdstip toegestuurd per mail.

Let op: Alleen leden mogen aanwezig zijn en stemmen. 

Indien je iemand wilt machtigen, dan kan je alleen een medelid van de Zandweg machtigen. Elk lid mag maar 1 keer gemachtigd worden. Dit is statutair bepaald. Hiervoor kunt u de statuten nalezen.


Mochten er agendapunten zijn die aangebracht kunnen worden, kunt u dit uiterlijk 26 juni aanleveren via de mail.

De kantine is elke zaterdag geopend tussen 12 en 16 uur. U bent van harte welkom. Wel zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die in de kantine willen staan. U kunt zich hiervoor opgeven bij het bestuur.