Statuten en Huishoudelijk Reglement

Wij zijn een vereniging en daarbij hoort dat onze leden rechten en plichten hebben. Het betalen van de contributie is een van de plichten van de leden en leden hebben het recht om deel te nemen aan besluitvorming via het uitbrengen van een stem. Over de verplichtingen als lid van onze vereniging en ook over de rechten valt veel meer te zeggen dan deze noties.

Bovenal is onze vereniging een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij onze vereniging zijn betrokken, dienen zich jegens elkaar te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Bij de redelijkheid gaat het over de rede, het menselijk denkvermogen en bij de billijkheid over het gevoel van rechtvaardigheid en fairheid. Bedenk ook dat de bestuursleden van onze vereniging onbezoldigd zijn en dat ze het besturen er in hun vrije tijd bijdoen. Onze bestuursleden zijn net zoals onze tuinleden gewoon mensen die ook fouten kunnen maken. Deze fouten mag men niet altijd op een gouden schaaltje wegen.

Onze vereniging heeft vastgestelde statuten waarin de grondregels van de vereniging vastgelegd zijn. Onze statutaire regeling komt inclusief een huishoudelijk reglement waarbij rechten en plichten vastgelegd zijn. Hoewel de regels misschien niet altijd even duidelijk zijn voor iedereen, vormen ze wel de basis waarop teruggevallen kan worden.


Als Rotterdamse tuinvereniging hebben wij een overeenkomst afgesloten met de Stichting Volkstuinen in Nederland voor de onderhuur van ons tuinpark. Onze tuinleden dienen zich ook te houden aan de afspraken die in die overeenkomst staan en het onderstaande reglement met kwaliteitseisen.