Verkoop- en overdrachtprocedure volkstuin

Procedure

De kandidaat koper (nieuw tuinlid) dient zijn / haar persoonsgegevens en de overdrachtsprijs te bezorgen aan het bestuur.

De kandidaat koper (nieuw tuinlid) krijgt vervolgens van de penningmeester een factuur met alle te betalen posten.

Let op: ook de overnameprijs dient aan VTV de Zandweg te worden overgemaakt.

Zodra alle financiële aspecten zijn afgehandeld en voldaan, worden aan de betrokkenen de nodige formulieren overgemaakt.

  • De kandidaat koper (nieuw tuinlid) dient de vereniging te voorzien van een recent (niet ouder dan 15 dagen) uittreksel uit de Basisregistratie personen met vermelding van naam, geboortedatum, adres en woonplaats;
  • Een geldig I.D bewijs ter inzage te overhandigen

Zodra de formulieren ingevuld zijn terugbezorgd kan de in- en uitschrijving plaatsvinden.

Wanneer alle formaliteiten afgerond zijn, wordt de overnameprijs, die in afwachting op de bankrekening van VTV de Zandweg gekantonneerd staat, overgemaakt aan de verkoper minus eventueel nog openstaande bedragen.

Kosten aankoop en verkoop

Kostenpost bedrag in Euro te voldoen door :
Kosten aankoop

Contributie VTV de Zandweg                       € 85,-
Inschrijfkosten nieuw lid VTV de Zandweg  € 40,-
Administratiekosten                                       € 35,- 

_______________________________________________
Totaal aankoop                                             € 160,- Nieuw Tuinlid 


Kosten verkoop
Administratiekosten                                      € 35,- 

_______________________________________________  
Totaal verkoop                                             € 35,- Verkoper

In de maanden november en december wordt er geen contributie over het lopende jaar berekend. Alle andere kosten worden ook tijdens de maanden november en december in rekening gebracht.

(*) Ons complex beschikt vanaf 26 augustus 2017 over een gecertificeerd sluitplan. Bij de overdracht krijgt de koper de beschikking over minimaal 1 en maximaal 3 sleutels van het complex.

Overdracht en sleutels van het complex

De overdracht van de tuin en de daarbij behorende sleutels van het complex en de opstallen in de tuin tussen verkoper en koper loopt middels de vereniging. De overdracht is een formele handeling die hoort bij het officieel lid worden van onze vereniging. Sleutels van het complex worden door het bestuur in bruikleen uitgegeven aan de tuinleden volgens een gecertificeerd sluitplan.

Hieronder het betreffende artikel in de statuten:

Artikel 21.

  1. Ieder lid is gehouden bij beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging ,van zowel de tuin als het tuinhuis en de overige opstallen ter beschikking te stellen aan het bestuur van de vereniging ten behoeve van een kandidaat-lid .

Wanneer de kandidaat koper door de vereniging aanvaard is als nieuw tuinlid en als alle verplichtingen voldaan zijn, worden de sleutels door de verkoper aan het bestuur overhandigd. Vervolgens stelt het bestuur de sleutels ter beschikking aan het nieuwe tuinlid.

Opgelet:

Volg als kandidaat koper (nieuw tuinlid) bij de aankoop van een tuin de procedure via de vereniging. Indien een verkoper van een tuin nog openstaande schulden heeft bij de vereniging, kan de overdracht pas plaatsvinden als deze voldaan worden.

Opgelet:

V.t.V- de Zandweg behoud zich het recht voor om voorgestelde kandidaat leden, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

Neem contact op voor meer informatie over aankoop van een tuin, lidmaatschap bij onze vereniging en grondhuur.