SVIN & AVVN

Link naar Rotterdam tuinpraat

STAND VAN ZAKEN EIND 2017


Geacht bestuur,
Momenteel bereiden wij de overdracht van het beheer en onderhoud van de volkstuinparken door de gemeente Rotterdam aan de Stichting Volkstuinen in Nederland (Stichting ViN) voor. In deze nieuwsbrief leest u de volledige stand van zaken zoals deze tot op heden is. Wij hebben ook informatie over de huurbetaling in deze nieuwsbrief opgenomen

Statuten


Omdat wij voor het gebruik van het volkstuinpark met uw vereniging een overeenkomst van onderhuur zullen aangaan, is het nodig dat wij weten wie namens uw vereniging een dergelijke overeenkomst mag ondertekenen en hoe de procedure binnen uw vereniging moet worden doorlopen om de overeenkomst correct te kunnen ondertekenen. Dit vooral om ervoor te zorgen dat u als bestuur juist handelt en daarmee niet nadien in de problemen kan komen.
Om de procedure te kunnen beoordelen is het van belang dat wij over uw nu geldende statuten en reglementen beschikken. Van een aantal verenigingen hebben wij inmiddels de statuten via hun website verkregen. Heeft uw vereniging de statuten en reglementen niet op uw website staan of zijn deze niet meer actueel dan vragen wij u de statuten en het huishoudelijk reglement per e-mail of per post toe te zenden. Onze adresgegevens zijn:Stichting ViN
Vogelvlinderweg 50
3544 NJ Utrecht
Tel. 06 213 730 89 (laat een boodschap achter bij geen gehoor)
E-mail: info@stvin.nl
Website: Volkstuinen Rotterdam

Stand van zaken

Huurovereenkomst

De huuronderhandelingen met de gemeente lopen momenteel nog en we zijn weliswaar een heel eind gevorderd maar er is nog geen definitief akkoord en daarmee nog geen concrete huurovereenkomst. Op het moment dat wij dit bericht aan u zenden hebben wij ook nog geen zogenoemde huurbrief 2018 van de gemeente ontvangen en is onze jurist nog met de gemeente in gesprek over de inhoud van de huurovereenkomst.

Achterstallig onderhoud

Wel is inmiddels op basis van bureauonderzoek en veldonderzoek op hoofdlijnen een eindschouw van de staat van onderhoud op de tuinenparken vrijwel afgerond. Een door ons daartoe ingeschakelde deskundige van het bureau Ecoconsult heeft samen met de gemeente 19 volkstuinparken op locatie geschouwd. De overige tuinverenigingen zijn door toetsing en vergelijking van gemeentelijke rapportages met onze basisinventarisatie geschouwd. Daar waar sprake was van twijfel hebben veldbezoeken plaatsgevonden. De schouw is naar tevredenheid verlopen en wij hebben de afspraak gemaakt dat de resterende tekortkomingen alsnog in 2018 door de gemeente worden hersteld. Daartoe zal een opleveringsrapport en proces verbaal tussen partijen worden opgesteld.

Bijdrage door het AVVN

Omdat er voor de Stichting ViN nog geen huurinkomsten zijn, is er nog geen geld beschikbaar om aan het werk te gaan. Omdat het stichtingsbestuur, geen extra bijdrage van de Rotterdamse volkstuinders wil vragen, is het ontbreken van werkkapitaal een belemmering bij de overdracht van het beheer en onderhoud per 1 januari 2018. Het AVVN heeft aangegeven in het kader van de rol als belangenbehartiger bereid te zijn, met dank aan haar 7 Rotterdamse lid verenigingen, om tijdelijk personeel en middelen ter beschikking te stellen aan de stichting. De stichting zal hiervoor een regeling met het AVVN treffen.

Overeenkomst van onderhuur

Zodra wij overeenstemming hebben met de gemeente over de inhoud van de huurovereenkomst zullen wij u conceptstatuten en de overeenkomst van onderhuur spoedig aanbieden. Via bijeenkomsten zullen wij daarop een toelichting geven en uw vragen beantwoorden. Wij kunnen ons voorstellen dat in ieder geval samen met het Zuiderlicht, de Tuinkring en het overleg van nutstuinverenigingen dergelijke bijeenkomsten worden collectief worden gepland.

Huurbetaling 2018

Zolang er geen huurovereenkomst tussen de Stichting ViN en de gemeente Rotterdam is afgesloten betaalt u aan de stichting nog geen huur. Wij adviseren u wel om de huur aan uw leden te factureren. Uitgangspunt bij de huur is de afspraak die de Rotterdamse Bond van Volkstuinders met de gemeente Rotterdam heeft gemaakt met betrekking tot het harmoniseren van de huren naar één tarief voor de verblijfstuinen en één tarief voor de nutstuinen.
De gemeente Rotterdam hanteert bij het vaststellen van de totale huur voor een volkstuinpark vooralsnog het nieuwe aantal vierkante meters. De gemeente heeft alle tuinenparken in 2016 opnieuw ingemeten. De kaarten en lijsten met oppervlakte per tuin zijn in 2016 tijdens het bezoek van de medewerkers van het AVVN bij iedere vereniging achtergelaten. Wij willen nogmaals benadrukken dat het hierbij om gegevens van de gemeente Rotterdam gaat en NIET om gegevens van het AVVN of de Stichting Volkstuinen in Nederland.
Verenigingen die het niet eens zijn met de totale oppervlakte moeten dit daarom aangeven aan de gemeente Rotterdam en met de gemeente hierover in discussie gaan.

Advies betreffende in gebruik geven nieuwe tuinen

Er is enige verwarring ontstaan door een e-mail van de Rotterdamse Bond van Volkstuinders over het in gebruik geven van tuinen aan een nieuw tuinlid en het aangaan van huurovereenkomsten met nieuwe tuinleden.
Stop vooral niet met het in gebruik geven van tuinen. Dit kan voor de vereniging leegstand veroorzaken en voor een vertrekkende tuinder het probleem dat hij zijn tuin niet kan overdragen. Als een tuin aan een nieuwe tuinder in gebruik wordt gegeven, geef dan aan dat er op dit moment weliswaar nog geen definitieve afspraken met de gemeente dan wel nieuwe beheerder zijn, maar dat daar hard aan wordt gewerkt. Tot het moment dat er nieuwe afspraken zijn moeten een tuinlid zich houden aan de regels van de gemeente én van de vereniging.
Er zal even een tijdelijke situatie zonder duidelijke regels ontstaan, omdat de RBvV ophoudt te bestaan en de gemeente (nog) geen huurovereenkomst met een andere partij is aangegaan. Wij gaan er vanuit dat het uireindelijk goed komt. Dat betekent dat u als vereniging straks diegene bent die de tuinen aan leden in gebruik gaat geven. Daarop kunt u als vereniging nu alvast anticiperen. Als er een nieuw lid komt bevestigd u de afspraken via een toelatingsbrief

Link naar AVVN

 ▼

In deze nieuwsbrief:

  • huurbrief 2018
  • huuronderhandelingen
  • schouwen van volkstuinparken
  • statuten en overeenkomst van onderhuur
  • scheiding taken beheer & onderhoud en belangenbehartiging

Huurbrief 2018


Na langdurig aandringen door ons is in februari 2018 door de gemeente eindelijk de huurbrief aan de verenigingen gezonden. In deze huurbrief kunt u onder meer lezen:

  • Hoeveel m² verhuurde tuingrond de gemeente voor uw volkstuinpark in rekening gaat brengen;
  • Wat de huurprijs in 2018 zal zijn en hoe deze zich de komende jaren zal ontwikkelen;
  • Hoe de globale verdeling van de onderhoudsverplichtingen tussen de gemeente, de Stichting Volkstuinen in Nederland (SVIN) en de tuinverenigingen zal worden.

Het is belangrijk dat u de gegevens goed controleert en indien nodig spoedig naar de gemeente reageert. In de brief is beschreven wat u moet doen als u het met het aantal m² niet eens bent en tot wie u zich hiervoor kunt wenden.

Huuronderhandelingen


De huuronderhandelingen bevinden zich in een vergevorderde fase, maar er is nog altijd geen definitieve overeenstemming. Zodra er over de uitgangspunten voor de huur overeenstemming tussen de gemeente en de SVIN overeenstemming is, wordt het voor ons van essentieel belang dat u als vereniging instemt met het aantal m² verhuurde tuingrond, zoals door de gemeente in de huurbrief opgenomen.
Wilt u ons daarom ook laten weten of u met de inhoud van de huurbrief kunt instemmen. Als u het niet eens bent met de inhoud wilt u ons dan ook afschrift zenden van uw reactie aan de gemeente.

Schouwen van de volkstuinparken


De gemeente en een deskundige namens de SVIN hebben alle volkstuinparken inmiddels geschouwd. Het schouwen hield in dat is gekeken naar de staat van onderhoud van het volkstuinpark en of de gebreken zijn verholpen. Op basis van de MOP 2015, die door RPS is opgesteld, en de inventarisatie van het AVVN in 2016 is nagegaan of het achterstallig onderhoud is verholpen.
Er is voor ieder volkstuinpark een schouwrapport opgesteld. Met de gemeente is overeengekomen dat zij gedurende 2018 nog verantwoordelijk blijven voor het werkwerken van geconstateerd achterstallig onderhoud en eventueel nog te constateren gebreken. De conclusie is wel dat er qua onderhoud een grote inhaalslag is gemaakt door de gemeente. Lopende afspraken worden 2018 alsnog uitgevoerd.

Statuten en overeenkomst van onderhuur


De modelstatuten en de overeenkomsten van onderhuur voor de Rotterdamse tuinverenigingen liggen in concept klaar. Na de definitieve overeenstemming met de gemeente worden de laatste details ingevuld waarna deze stukken aan de verenigingen kunnen worden aangeboden. Wij hopen dan snel met de verenigingen aan het werk te kunnen.

Scheiding taken beheer & onderhoud en belangenbehartiging


De afgelopen 2 jaar heeft het AVVN veel werk verzet om te onderzoeken of het overnemen van het beheer en onderhoud van alle Rotterdamse volkstuinparken mogelijk en verantwoord is. Het is altijd de bedoeling geweest dat het AVVN het beheer en onderhoud uiteindelijk aan de Stichting Volkstuinen in Nederland (SVIN) zou overdragen. Na een uitgebreide voorbereiding heeft het AVVN-bestuur geconcludeerd dat de uitgangspunten om te komen tot een huurovereenkomst met de gemeente Rotterdam voldoende zijn uitgewerkt. De SVIN is gevraagd om de gesprekken over te nemen en af te ronden en daarmee de uitvoering van het beheer en onderhoud op zich te nemen.
Dit houdt tevens in dat de taken tussen het AVVN en de SVIN strikt gescheiden zullen worden. Het AVVN verzorgt de belangenbehartiging van de volkstuinverenigingen in Rotterdam die bij haar zijn aangesloten en de SVIN richt zich uitsluitend op het beheer en onderhoud van de volkstuinparken. Waar dit gewenst is zullen beide organisaties samenwerken en elkaar ondersteunen in de werkzaamheden.

link naar website Svin

PERSBERICHT:
Nieuwe beheerder Rotterdamse volkstuinen:
De Stichting Volkstuinen in Nederland

De Stichting Volkstuinen in Nederland (SVIN) is vanaf vandaag de nieuwe beheerder van de volkstuinen in Rotterdam. Deze ochtend ondertekenden de SVIN en de gemeente Rotterdam op het Stadhuis het beheercontract. Hiermee is na ruim 2 jaar verkenningen, veldonderzoek en beraadslagingen duidelijkheid gekomen voor de ruim 40 volkstuinparken met zo'n 5.000 tuinders.De constructie is dat de SVIN de volkstuinparken van de gemeente huurt en ze onderverhuurt aan de afzonderlijke tuinverenigingen. Daarmee krijgen de verenigingsbesturen meer dan voorheen het geval was een verantwoordelijke rol en meer invloed en zeggenschap in het reilen en zeilen op het tuinpark en in de vereniging. De SVIN zal hen in de opstartfase hierin coachen en begeleiden. De individuele tuinders huren hun tuinen niet meer, maar krijgen die in gebruik door hun verenigingslidmaatschap. Om de lokale contacten te optimaliseren opent de SVIN op korte termijn een Steunpunt Volkstuinen Rotterdam.Tot het takenpakket van de SVIN behoort onder meer het onderhoud aan de verhardingen, de terreinafscheidingen en het openbaar groen van de volkstuinparken. Samen met de gemeente houdt zij toezicht op eventuele overtredingen op de tuinparken. Verder int de SVIN de huren. Alle tuinders met een zelfde type tuin, te weten volkstuin of nutstuin, gaan dezelfde prijs betalen. Voor sommigen stijgt de prijs per m², voor anderen zal die juist dalen. Om iedereen te laten wennen is een overgangsperiode van 3 of 5 jaar overeengekomen, waarin de huren stapsgewijs gelijk worden getrokken.Voorzitter Ruud Grondel van de SVIN is ingenomen met de overeenstemming en overeenkomst met de gemeente. "Het is goed voor het Rotterdamse volkstuinwezen dat een partij met wortels in de volkstuingrond verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud." Tevredenheid ook over de looptijd van het contract: effectief 10 jaar. "We zijn een toekomstgerichte organisatie, dat biedt perspectief om samen met de tuinverenigingen een innovatief en divers aanbod van volkstuinen te ontwikkelen".
Wethouder Robert Simons van Stedelijke Ontwikkeling verwacht een goede samenwerking met de SVIN. Hij geeft aan dat de gemeente heeft geïnventariseerd waar op de volkstuinparken nog sprake was van achterstallig onderhoud. Dat wordt dan nog aangepakt, zodat de SVIN een goede start maakt. 

nieuwsbrief 15-03-2018


Steunpunt Rotterdam

We gaan eindelijk beginnen!

Steunpunt Rotterdam in voorbereiding

Vorige week is de huurovereenkomst voor de 40 Rotterdamse volkstuinparken getekend. Direct daarna zijn we aan de slag gegaan om het steunpunt Rotterdam op te zetten. Wij hopen 1 april 2018 (geen grapje) duidelijkheid te kunnen geven over wanneer en waar we bereikbaar zijn en wie voor de stichting gaan werken.

Het vervolg


Nu de huurovereenkomst met de gemeente definitief is, kunnen we eindelijk de onderhuurovereenkomst en de statuten voor de verenigingen gereed maken. Daar waren we al mee begonnen, maar we konden dit nog niet afmaken. We zetten nu de laatste puntjes op de "i".
Inmiddels is ook de nieuwe website in de lucht.Het adres is tuiniereninrotterdam.nl. De website is nog in opbouw. Het is onze bedoeling om van alle volkstuinparken een korte beschrijving en enkele foto's te publiceren. Tevens willen we verenigingen de gelegenheid bieden om vrijkomende tuinen onder de aandacht van de websitebezoekers te brengen. Wacht nog even met informatie aanleveren, we laten nog weten wanneer het zover is.
Van diverse verenigingen en samenwerkingsverbanden hebben wij al verzoeken gekregen om een gesprek. Als het gaat om gesprekken willen wij het volgende voorstellen:

  1. Met iedere vereniging die daar behoefte aan heeft gaan wij één op één gesprekken aan. Wij verwachten dat een redelijk aantal verenigingen hier gebruik van wil maken. De gesprekken zullen daarom op een vaste locatie, vermoedelijk het nieuwe steunpunt, plaatsvinden. Wil je als vereniging hiervan gebruik maken, laat ons dat dan nu alvast weten en stuur ons een e-mail. Zodra het steunpunt is opgezet gaan wij de gesprekken inplannen.
  2. Van meerdere samenwerkingsverbanden hebben wij het verzoek gekregen om een afspraak te maken. Ook deze afspraken gaan wij inplannen. Hebben jullie al een verzoek gedaan, dan hoef je dat niet opnieuw te doen, jullie afspraak wordt in overleg ingepland. Nog geen verzoek gedaan maar wel graag een afspraak? Zend ons dan een e-mail met daarin informatie over het samenwerkingsverband (welke verenigingen nemen deel, wie is de contactpersoon e.d.).

Nog te doen


Er zijn nog details die de stichting samen met de gemeente nader gaat uitwerken.
Zo zijn wij nauw betrokken bij het opzetten van het handhavingskader en -beleid van de gemeente.
Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente worden de kwaliteitseisen waaraan de volkstuinverenigingen/-parken opnieuw geformuleerd. De meeste bepalingen golden overigens ook al in het verleden.
We werken nog aan een werkbare oplossing voor het aanvragen van vergunningen en aanvragen om in aanmerking te komen voor de reductieregeling.

Samen werken aan de toekomst


Samen met jullie bouwen we aan een mooie en vruchtbare toekomst voor de volkstuinen in Rotterdam.