BOUWCOMMISSIE ,AANVRAGEN BOUWVERGUNNING EN MEER

Beste Tuinders,
De RBvV bestaat niet meer als verhuurder van volkstuinen en
belangenbehartiger van volkstuinders. Dat betekent dat de volkstuinders
en volkstuinverenigingen geen beroep meer kunnen doen op een aantal
diensten en commissies van de RBvV. In de nieuwe situatie die de
Gemeente voor ogen heeft al of niet tezamen met de AVVN zullen meer
taken worden opgelegd aan de verenigingen die zich hierop uiteraard
moeten voorbereiden. In dit kader is er door het bestuur van onze VTV
ook een bouw- en taxatiecommissie opgericht waarvoor hieronder genoemden
zich hebben aangemeld. Deze commissie heeft voorlopig de volgende taken:
1: toezicht bouwkundige staat en onderhoud van het verenigingsgebouw;
2: taxeren van huisjes die te koop worden aangeboden. 

3: toezicht op cq beoordeling van nieuwbouw huisjes, uitbreiding en aanbouw bestaande 

huisjes, bouw andere opstallen. Voor 2 en 3 gelden voorlopig de huidige
voorschriften van de Gemeente en de RBvV, in principe tor er nieuwe
voorschriften komen. Deze bepalingen cq voorschriften zullen we spoedig
bekend maken. Voor wat de taxaties betreft zou het plezierig zijn als
een aantal leden hieraan kunnen bijdragen. U kunt zich hiervoor bij het
bestuur aanmelden en bij hopelijk genoeg belangstelling kunnen we dan
gaan proberen een taxatiecursus op te zetten. Verder hoopt de commissie
ook een beroep te kunnen gaan doen op personen met kennis van bouw en
aanverwante techniek voor de taken 1 en 3. Het is daarvoor niet nodig om
zitting te nemen in de commissie, de commissie vraagt je alleen voor
ondersteuning met je kennis van zaken. De hieronder genoemden zijn
voorlopig even de commissie"duwers", later kan de commissie dan worden
uitgebreid met hen die hiervoor de belangstelling en kennis hebben.
Groeten, de voorlopige bouw- en taxatiecommissie,
Ed Oudshoorn, Mick Heijsteeg.

Bouwcommissie van V.t.V -de Zandweg is in oprichting

Binnenkort veel meer informatie beschikbaar op deze pagina.


Hieronder de tekst die door de gemeente is bepaald omtrent regelgeving bebouwing volkstuin


 Regelgeving met betrekking tot de bouw van opstallen op een 

volkstuin (RBvV en Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam, oktober 2011) 
en Notitie Toetsing volkstuinhuisjes aan stedenbouwkundige bepalingen 
januari 2007.


Open ruimten bij een volkstuinhuisje / kweekkassen en bergingen: 
bebouwing slechts toegestaan in de achterste helft van de volkstuin 
gerekend vanaf het pad waaraan deze gelegen is. Afwijking toegestaan 
wanneer dat niet goed mogelijk is maar dan bebouwing toch op één helft 
van het tuinperceel.

Maximaal toegestaan bebouwing: 20% van het totale tuinoppervlak en met 
maximum van 45m2.
Afstand volkstuinhuisje met eventueel een serre of een luifel tot de
grens van de volkstuin moet tenminste 2.50m bedragen. Afstand kweekkas / 
bergloodsje tot grens van de volkstuin: tenminste 0.50m; rondom het 
huisje moet een vrije doorloop worden aangehouden van minimaal 0.90m. 
Afstand tussen volkstuinhuisje en enig ander gebouw op een naastgelegen 
perceel mag niet minder dan 5.00m bedragen.


Afstanden bouwwerken op volkstuinen tot sloten: tenminste 3.50m tot 
sloot die namens de Gemeente wordt onderhouden, tenminste 2.50m tot 
overige sloten. Langs de beschoeiing van alle sloten moet een strook van 
minimaal 0.80m vrij blijven van bomen / struiken en niet natuurlijke 
verhardingen.


Bouwhoogten en afmetingen: volkstuinhuisje ten hoogste één bouwlaag met 
een kap. Maximale hoogten boven het maaiveld: met een kap 3.50m, met 
plat dak 2.85m. Binnenhoogte tenminste over 4/5 van vloeroppervlakte 
2.40m, overigens niet minder dan 2.10m. Hoogte kweekkas maximaal 2.50m, 
hoogte schuurtje / bergloodsje maximaal 2.35m, hoogte gereedschapskist 
maximaal 0.70m.Breedte luifel: maximaal 2.40m.


Oppervlakten: huisje maximaal 25m2 maar niet meer dan 10% van oppervlak 
tuin, kweekkas maximaal 12m2, schuurtje / bergloodsje maximaal 5m2; 
laatste mag geen langere zijde hebben dan 2.50m. Maximale afmetingen 
gereedschapskist: 3.00 bij 0.70 bij 0.70m.

Informatie en documenten


bouwcommissie in oprichting
bouwcommissie in oprichting